Распечатать страницу

Шпора з предмету Економіка праці - 151 питання

« Назад

Код роботи: 247

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економіка праці

Тема: 151 питання

Кількість сторінок: 197

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Наведіть поняття й охарактеризуйте сутність категорії «праця»

2. Розкрийте роль праці у життєдіяльності суспільства та охарактеризуйте працю як предмет наукового та економічного дослідження. Функції праці

3. Поясніть складність і багатоаспектність процесу праці

4. Охарактеризуйте соціально-економічну роль праці в історичному розвитку суспільства

5. Розкрийте зміст і характер праці

6. Відобразити мотиви і стимули людини до праці

7. Охарактеризуйте основні елементи процесу праці: предмети праці, засоби праці

8. Наведіть поняття ринку праці, розкрийте його сутність, зміст та структуру

9. Визначте умови виникнення й ефективного функціонування ринку праці

10. Охарактеризуйте основні елементи ринку праці

11. Охарактеризуйте попит і пропозицію праці

12. Розкрийте сутність кон’юнктури ринку праці, охарактеризуйте її види

13. Охарактеризуйте функції і сегментацію ринку праці. Сегментація ринку праці, її оцінки

14. Опишіть стан сучасного Ринку праці в Україні

15. Охарактеризуйте державне регулювання Ринку праці в Україні

16. Розкрийте сутність основних моделей ринку праці

17. Охарактеризуйте специфічні риси товару «робоча сила»

18. Охарактеризуйте інфраструктуру ринку праці

19. Населення як суб’єкт економічних та соціальних явищ та джерело трудових ресурсів

20. Відтворення населення

21. Трудові ресурси

22. Населення

23. Ефективність використання трудових ресурсів

24. Охарактеризуйте процеси відтворення трудових ресурсів, їх характеристики

24. Охарактеризуйте процеси відтворення трудових ресурсів, наведіть їх характеристики

25. Визначте трудовий потенціал суспільства та охарактеризуйте його як економічну категорію

26. Відобразити трудоресурсну ситуацію в Україні та зазначити її регіональні особливості

27. Охарактеризуйте структуру та розміщення населення України

28. Охарактеризуйте баланси трудових ресурсів, їх види та методику розробки

29. Управління трудовими ресурсами

30. Персонал підприємства, організації

31. 3айнятiсть населення

32. Концептуальні види зайнятостi

33. Види зайнятості

34. Дайте характеристику основним інструментам державної політики зайнятості населення в Україні

35. Охарактеризуйте механізм регулювання зайнятості населення

36. Охарактеризуйте безробіття, його види та показники

37. Опишіть природний рівень безробіття

38. Визначне соціально-економічні наслідки безробіття, соціальний захист безробіття

39. Охарактеризуйте сучасні тенденції та перспективи зайнятості населення в Україні

40. Охарактеризуйте зміст державних і регіональних програм сприяння зайнятості населення

41. Охарактеризуйте систему органів і служб сприяння зайнятості населення

42. Опишіть світові структурні зрушення у сфері зайнятості

43. Розкрийте методику визначення рівня безробіття

44. Визначте природну норму безробіття

45. Поясніть сутність закону Оукена

46. Розкрийте суть соціально-трудових відносин

47. Охарактеризуйте елементи соціально-трудових відносин

48. Охарактеризуйте індивідуми і соціальні групи як суб’єкти соціально-трудових відносин

49. Типи соціально-трудових відносин

50. Формування та розвиток соціально-трудових відносин

53. Зростання повноважень трудових колективів

54. Охарактеризувати субєкти соціального партнерства

55. Охарактеризувати систему угод, колективних договорів

56. Охарактеризувати механізм функціонування соціального партнерства в Україні

57. Опишіть міжнародний досвід регулювання соціальних трудових відносин

58. Охарактеризувати роль МОП у регулюванні соціально-трудових відносин

59. Досвід економічних розвинеинх караїн у регулюванні соціально-трудових відносин

60. Соціальні індикатори

61. Моделі соціального партнерства

62. Колективний договір підприємства

63. Дайте характеристику основним етапам дослідження ринку праці

64. Опишіть основні методи збору інформації в дослідженні ринку праці

65. Розкрийте сутність соціального моніторингу, наведіть його основні функції та завдання

66. Охарактерезуйте систему статистичних показників соціального моніторингу

67. Охарактерезуйте моніторинг соціально трудових відносин як складову соціального моніторингу

68. Розкрийте поняття, зміст і завдання організації праці

69. Охарактеризуйте основні напрямки організації праці, поділ і кооперування праці

70. Охарактеризуйте види поділу праці

71. Опишіть форми кооперування праці

72. Дайте характеристику робочого місця, наведіть класифікацію робочих місць

73. Охарактеризуйте організацію робочого місця, опишіть розміщення, планування, оснащення, обслуговування та атестацію робочих місць

74. Визначте умови праці та фактори їх формування

75. Охарактеризуйте дисципліну праці як об’єктивно необхідну форму зв’язку між працівниками

76. Розкрийте сутність бригадної форми організації праці

77. Охарактеризуйте основні групи факторів, які впливають на працездатність людини

78. Пояснити вплив умов праці та трудової дисципліни

79. Пояснити, як здійснюється комплексна оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу

80. Розкрийте сутність і значення нормування праці

81. Опишіть об’єкти нормування праці

82. Охарактеризувати структуру витрат робочого часу

83. Структуруйте нормований і ненормований робочий час

84. Охарактеризуйте методи дослідження робочого часу: фотографію робочого часу, хронометраж та їх різновиди

85. Охарактеризуйте систему нормативів і норм праці

86. Опишіть методи розрахунку норм праці у різних типах виробництва

87. Опишіть методи встановлення норм праці

88. Поясніть, як ведеться облік виконання норм окремими робітниками і бригадами

89. Розкрийте основні шляхи вдосконалення нормування праці

90. Охарактеризуйте основні методи дослідження трудових процесів

91. Охарактеризуйте норми робочого часу, що регламентуються Кодексом законів України про працю

92. Охарактезуйте продуктивність праці, значення підвищення продуктивності

93. Опишіь показники та методи вимірювання продуктивності праці: виробіток і трудомісткість

94. Поясніть, як ведеться розрахунок виробництва в натуральних, вартісних та трудових одиницях виміру

95. Охарактеризуйте види трудомісткості

96. Охарактеризуйте фактори зростання продуктивності праці

97. Охарактеризуйте резерви підвищення продуктивності праці

98. Охарактеризуйте програми управління продуктивності праці на підприємстві

99. Поясніть вплив НТП на підвищення продуктивності праці

100. Розкрийте принципи формування доходів у ринковій економіці

101. Охарактеризуйте структуру доходу співробітника підприємства

102. Охарактеризувати особисте споживання у ринковій економіці

103. Охарактеризувати вартість робочої сили та її структуру

104. Охарактеризувати диференціацію доходів населення

105. Опишіть показники рівня життя населення

106. Розкрийте сутність заробітної плати як економічної категорії та елементу ринку праці

107. Розкрийте основні функції заробітної плати у процесі суспільного відтворення

108. Охарактеризувати види заробітної плати

109. Охарактеризуйте принципи організації заробітної плати та її елементи

110. Опишіть структуру заробітної плати: основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні і компенсаційні виплати

111. Обгрунтуйте необхідність державного регулювання зарплати

112. Розкрийте сутність державного регулювання зарплати

113. Поясніть, яким чином здійснюється встановлення мінімальної зарплати, норм і гарантій щодо оплати праці, відпусток, оплата часу виконання державних і громадських обов’язків

114. Поясніть механізм встановлення розмірів заробітної плати в бюджетних установах і організаціях, керівникам державних підприємств

115. Охарактеризуйте договірне регулювання зарплати

116. Відобразіть основні види доплат і надбавок до зарплати

117. Проаналізуйте недоліки в організації зарплати в Україні, можливі шляхи їх вдосконалення

118. Розкрийте зміст Закону України «Про оплату праці»

119. Розкрийте сутність і структуру тарифної системи оплати праці, її призначення

120. Охарактеризуйте зміст і призначення тарифно-кваліфікаційного і кваліфікаційного довідників, опишіть основні розділи кваліфікаційних довідників

121. Розкрийте сутність тарифної сітки, визначте основні групи тарифних сіток, що використовуються на підприємствах України

122. Охарактеризуйте сутність єдиної тарифної сітки

123. Охарактеризуйте тарифні ставки. Поясність методи встановлення тарифних ставок

124. Охарактеризуйте схеми посадових окладів. Опишіть методику їх встановлення

125. Охарактеризуйте систему доплат і надбавок. Охарактеризуйте компенсуючи та стимулюючі доплати та надбавки

126. Дайте загальну характеристику існуючим формам заробітної плати

127. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці, умови її функціонування

128. Охарактеризуйте існуючі системи відрядної форми оплати праці

129. Опишіть умови застосування відрядно-преміальної системи оплати праці

130. Проаналізуйте умови застосування акордної та акордно-преміальної системи оплати праці

131. Визначте методи нарахування заробітку за умов відрядно- прогресивної системи оплати праці

132. Дайте характеристику погодинної форми оплати праці, умови її фунуціонування

133. Охарактеризуйте системи погодинної форми оплати праці

134. Охарактеризуйте показники та умови преміювання за умов погодинної форми оплати праці

135. Розкрийте сутність бригадної форми оплати праці

136. Поясніть як ведеться розрахунок і розподіл бригадного заробітку

137. Охарактеризуйте коефіцієнт трудової участі поясніть яким чином він встановлюється

138. Складові зарубіжного досвіду стимулювання персоналу

139. Безтарифна система оплати праці

140. Охарактеризувати контрактну систему оплати праці, ефективність її використання

141. Охарактеризувати завдання, зміст і показники плану з праці

142. Охарактеризувати планування чисельності і складу кадрів

143. Охарактеризуйте планування фонду оплати праці

144. Поясніть основні завдання аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

145. Яким чином здійснюється аналіз забезпечення підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників?

146. Проведення аналізу руху і стабільності робочої сили

147. Аналіз використання робочого часу

148. Яким чином здійснюється аналіз продуктивності праці?

149. Аналіз фонду оплати праці та його використання

150. Аналіз соціального розвитку підприємства

151. Поясніть сутність аудиту праці