Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 2407. Дипломна робота Методи та організація обліку та звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями та їх аудит

Дипломна робота Методи та організація обліку та звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями та їх аудит

« Назад

Код роботи: 2407

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Облік та аудит

Тема: Методи та організація обліку та звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями та їх аудит

Кількість сторінок: 148

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

ВСТУП

Розділ 1. Іноземні інвестиції як економічна категорія та об’єкт бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

1.1. Іноземні інвестиції в кругообігу капіталу

1.2. Підприємство з іноземними інвестиціями як форма здійснення іноземних інвестицій

1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту іноземних інвестицій

Розділ 2. Методи та організація обліку та звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

2.1. Методи бухгалтерського обліку і фінансової звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

2.2. Організація обліку і звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

2.3. Удосконалення обліку і звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями на основі сучасних комп’ютерних технологій

Розділ ІІІ. Економічний аналіз формування і використання іноземних інвестицій

3.1. Методичне забезпечення ефективного використання іноземних інвестицій

3.2. Факторний аналіз та моделювання ефективного формування та використання іноземних інвестицій українськими підприємствами

3.3. Напрями використання результатів аналізу в управлінні іноземними інвестиціями

Розділ IV. Аудит діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

4.1. Мета, завдання та об’єкти аудиту підприємств з іноземними інвестиціями

4.2. Методи та процедури аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

4.3. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

Висновки

Література

ДОДАТКИ

Актуальність теми зумовлена теоретичною та практичною значимістю питань залучення іноземних інвестицій. Інвестиції у сучасному світі є дієвим важелем здійснення структурної перебудови економіки, розв’язання соціально-економічних проблем, а інвестиційна діяльність, визначаючи загальний рівень розвитку економіки, займає провідну позицію в економічному процесі. Таким чином, економічний добробут кожної країни значною мірою залежить від обсягів інвестування, яких в Україні недостатньо, а завдяки активізації інвестиційної діяльності збільшуються обсяги виробництва, зростає національний дохід, розвиваються стратегічно важливі галузі та підприємства.

Використання іноземних інвестицій для розвитку національної економіки забезпечує більш швидкий її вихід на міжнародний ринок. Ступінь розвитку іноземного інвестування є критерієм зрілості ринкових реформ, довіри світового співтовариства до політичного курсу України. Іноземні інвестиції дають змогу забезпечити підприємства фінансовими ресурсами, здійснити перерозподіл коштів між різними галузями економіки, стимулюють мобілізацію капіталів. Для відстеження цих процесів важливого значення набуває облікова інформація.

Залучення іноземного капіталу для здійснення економічних перетворень у нашій країні може бути реалізовано тільки за умови повної довіри і співпраці між учасниками інвестиційного процесу, забезпечення їх оперативною та достовірною інформацією. У зв’язку з цим нагальним питанням стає розробка ефективної методики обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями з урахуванням вимог національних і міжнародних стандартів, а також сучасних досягнень у галузі інформаційних технологій.

Фундаментальні питання розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту фінансового інвестування досліджують зарубіжні вчені X. Андерсон, Б. Нідлз, О. Соловьйова, В. Ткач, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, У. Шарп, А. Шеремет та ін. В Україні ці питання успішно розробляють С. Голов, Г. Кірейцев, М. Кужельний, В. Пархоменко, А. Пересада, А. Поддєрьогін, В. Сопко, В. Швець, В. Шевчук, C. Юрій та інші науковці і фахівці-практики.

Серед усіх робіт особливу увагу треба приділити працям В.Г. Швеця «Теорія бухгалтерського обліку», Н.І. Дорош «Аудит: теорія і практика», Н.О. Гури «Облік на підприємствах малого бізнесу», О.І. Коблянської «Фінансовий облік», В.М. Шарманської «Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку», Н.В. Ковтун «Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика», Г.І. Купалової «Теорія економічного аналізу» тощо.

Метою роботи є вивчення організації та теоретико-методичних аспектів обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, впровадження пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення фінансового обліку, аналізу та аудиту операцій з іноземними інвестиціями для ефективнішого контролю та управління ними.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити сутність та значення іноземних інвестицій у системі кругообігу капіталу підприємств;

- розглянути порядок створення і організації діяльності підприємств з іноземними інвестиціями;

- здійснити огляд законодавчо-нормативного забезпечення та спеціальної літератури з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту іноземних інвестицій;

- розкрити методи бухгалтерського обліку та фінансової звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями;

- вивчити організацію бухгалтерського обліку та звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями;

- визначити шляхи удосконалення обліку та звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями на основі застосування сучасних комп’ютерних технологій;

- розглянути існуюче методичне забезпечення аналізу ефективного використання іноземних інвестицій;

- здійснити факторний аналіз ефективного формування та використання іноземних інвестицій українськими підприємствами;

- запропонувати шляхи покращення діяльності підприємств з іноземними інвестиціями за результати аналізу;

- визначити мету, завдання та об’єкти аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями;

- проаналізувати інформаційне забезпечення і розкрити методику та процедури аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями;

- визначити шляхи удосконалення методів і процедур аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та організаційних аспектів здійснення обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Об’єктом роботи є господарські процеси підприємств з іноземними інвестиціями.

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному підході до пізнання економічних процесів та їх елементів у поєднанні з системою конкретних методів. У дослідженні були використані методи теоретичного узагальнення, історичний і системний підходи до вивчення суті і класифікації іноземних інвестицій, аналіз, синтез, методи індукції, дедукції, порівняння, наукової абстракції, економіко-математичні методи.

Інформаційною базою дослідження є положення класиків економічної теорії, наукові праці закордонних та вітчизняних учених з питань бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, нормативні документи, статистичні матеріали Державної служби статистики України та фінансова звітність базового підприємства.

Структура та обсяг роботи. Структура роботи відображає логіку і враховує характер наукової проблеми, обсяг і особливості використання даних, та складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, бібліографічного списку літератури, додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність теми магістерської роботи, формулюється мета, завдання, предмет і об'єкт дослідження, а також вказується загальний обсяг та структура досліджуваної теми.

Перший розділ присвячений вивченню та аналізу економічної та обліково-аналітичної сутності іноземних інвестицій і їх законодавчо-нормативного регулювання. Вивчаються особливості створення та організації підприємств з іноземними інвестиціями як форми здійснення іноземних інвестицій.

У другому розділі розкриваються методи, організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Третій розділ присвячений вивченню методичного забезпечення економічного аналізу формування й використання іноземних інвестицій та проведенню факторного аналізу ефективного використання іноземних інвестицій.

У четвертому розділі розкриваються методика та організація аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, його інформаційне забезпечення та процедури, шляхи удосконалення його методів та процедур.

У висновках висвітлюються основні результати дослідження, формулюються та обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення напрямів обліково-аналітичної роботи, пов’язаної з діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями.

Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи становить 121 сторінку друкованого тексту, включає 7 таблиць, 14 рисунків, 6 формул, 7 додатків. Список використаних джерел містить 141 найменування на 14 сторінках.

Література

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. № 254 зі змінами та доповненнями. – К.: Преса України, 2004. – 80с.

2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV (із змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=436-15&page=4#o885 – Назва з титул. екрана.

3. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15 – Назва з титул. екрана.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 – Назва з титул. екрана.

5. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII, зі змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 – Назва з титул. екрана.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.1999 р. (із змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 – Назва з титул. екрана.

7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/conv – Назва з титул. екрана.

8. Закон України «Про концесії» від 16.07.99 №997 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14/conv – Назва з титул. екрана.

9. Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 № 2371-ІІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2371-14 – Назва з титул. екрана.

10. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12– Назва з титул. екрана.

11. Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» від 21.10.2010 №2623-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-17 - Назва з титул. екрана.

12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», прийнятий Верховною Радою від 23.09.94 №85\94-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80 – Назва з титул. екрана.

13. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 №3773-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17/conv/page – Назва з титул. екрана.

14. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» від 16 березня 2000 року №1547 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1547-14 – Назва з титул. екрана.

15. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96р. №93/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80?test=qY4Mfbtc78fV4tLUZiOpFDQXHI432s80msh8Ie6 – Назва з титул. екрана.

16. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 № 1039-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14/conv – Назва з титул. екрана.

17. Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб`єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17.02.2000р. №1457 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1457-14 – Назва з титул. екрана.

18. Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14– Назва з титул. екрана.

19. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 (із змінами і доповненнями).

20. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою НБУ №492 від 12.11.2003.

21. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації, затверджена наказом Державної митної служби України від 09.07.97 р. №307 (зі змінами і доповненнями).

22. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, прийнята ООН від 18.05.1965 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_060 – Назва з титул. екрана.

23. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=show_ogo.php&id=112 – Назва з титул. екрана.

24. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (із змінами і доповненнями).

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (із змінами і доповненнями).

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 (із змінами і доповненнями).

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (із змінами і доповненнями).

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями).

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 20.10.99 р. № 246 (із змінами і доповненнями).

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91 (із змінами і доповненнями).

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290 (із змінами і доповненнями).

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 (із змінами і доповненнями).

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193.

35. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів від 24.05.95 р. № 88 (із змінами і доповненнями).

36. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій затверджене Постановою КМУ від 07.08.96 р. №928 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-96-%D0%BF/conv – Назва з титул. екрана.

37. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 року №112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112-97-%D0%BF/conv – Назва з титул. екрана.

38. Постанова НБУ «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10.08.2005 р. №280 .

39. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 №492 .

40. Постанова НБУ «Про затвердження Класифікатора іноземних валют» від 04.02.98 р. №34 .

41. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна» від 7 серпня 1996 року №937 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/937-96-%D0%BF – Назва з титул. екрана.

42. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» від 15 лютого 2012 р. № 150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%D0%BF – Назва з титул. екрана.

43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» від 5 вересня 1996 року №1061 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1061-96-%D0%BF – Назва з титул. екрана.

44. Постанова КМУ «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» від 2 лютого 2011 р. №389 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF – Назва з титул. екрана.

45. Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року №817 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/817/98/conv – Назва з титул. екрана.

46. Указом Президента України «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» від 12 липня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548#1 – Назва з титул. екрана.

47. Указом Президента України «Про деякі питання іноземного інвестування» від 7.07.98 р. №748 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/748/98 – Назва з титул. екрана.

48. Лист Міністерства фінансів України №31-04200-04-5/5570 від 17.11.2003.

49. Базилевич В.Д. Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. — К. : Знання, 2011. – 1094с.

50. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. - К.: Знання, 2008. -263 с.

51. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. - Вид. 3- ге, доп. К.: Атіка, 2009. - 368с.

52. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. - К.: Знання, 2008. - 687 с.

53. Білуха М. Т. Аудит: Підручник. – К., 2000. – 769 с.

54. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. — К.: Вища школа, 2006. — 364 с.

55. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента/ И.А. Бланк, т.1. К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 536 с.

56. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – Вид. 2-ге. – Житомир, 2002. – с. 672.

57. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Моногр. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 564 с.

58. Бутинець Ф.Ф., Томашевська І.Л., Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: підручник для студентів / [Бутинець Ф.Ф., Томашевська І.Л., Войналович О.П.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [4-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

59. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під ред. Ф.Ф. Бутинця. – [8-ме видання, доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

60. Вовчак О.Д. Інвестування: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2007. – с. 544.

61. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. [Текст] / Л. Гитман, М. Джонк; перевод с англ. Буклешов О.В. — М., 1997. - С. 991

62. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. – 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2008. — 1008 с.

63. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підруч./ За заг. Ред.. С.Ф. Голова. − К.: Лібра, 2005. − 976 с.

64. Головко В.І., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека. — К., 2006. – 448 с.

65. Гриньова В.М , Коюда В.О. Інвестування [Текст] /В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - Харків: ВД "Інжек", 2005. — с. 664

66. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч посібник.-К.: Знання, 2007.- 310с.

67. Гура Н.О., Облік видів економічної діяльності/К.: Знання, 2004. – 541 с.

68. Гура Н.О., Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика. / К.: Знання, 2006.

69. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – К., 2004. – 511 с.

70. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності [Текст] /М.П. Денисенко. - К.: Алерта, 2003. — с. 338

71. Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я. Подзігун С.М. Спільне підприємництво в сільському господарстві: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 228 с.

72. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика. — К.: Знання, 2006. — 495 с.

73. Дрозд І.К. Чечуліна О.О. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами: навч. посіб. // Київ: УАЗБА, 2009. Ч. II. - 312 с.

74. Дрозд І.К., Контроль економічних систем / К.: Імекс.2004. 312с.

75. Дука А.П. Інвестування: Навчальний посібник - 2-ге видання. К.: Каравела, 2008. - 432 с.

76. Еклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель [Текст] /К. Еклунд. -М., 1991. — С. 99.

77. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 7-ме вид., випр. і перероб. - К., Знання-Прес, 2008. - 719 с.

78. Енциклопедичний довідник з інвестування./За редакцією В.Ф. Фещенка. (Колект. авт.: Фещенко В.В., Загребной В.М., Корнеєв В.В., Паливода К.В., Стасюк Ф.Ф., Фещенко В.М.) - Київ, Українське агенство фінансового розвитку, 2009 - 594 с.

79. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. / А.Г.Загородній, Г.О. Партин, Л.М.Пилипенко. — 4-е вид., перероб. і допов. — К.: Знання, 2007. — 550 с.

80. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Вид-во "Центр Європи", 1997, – 576 с.

81. Захарін С.В. Механізм державного регулювання іноземного інвестування: Монографія/ НАН України. Ін-т економіки; відпов.редактор член-кор. НАНУ, д-р екон. Наук Герасимчук М.С. – К.: 2003. – 161 с.

82. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 261 с.

83. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

84. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. Наукове видання. – К.: Знання, 2005. – 286 с.

85. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] /Джон Мейнард Кейнс. - М.: Прогресе, 1978. - 498 с.

86. Коблянська О.І. Фінансовий облік : Навч. посіб. — 2-е вид., випр. і допов. — К.: Знання, 2007. — 471 с.

87. Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика. - К.: ІМЕКС, 2005. - 24,3 д.а.

88. Ковтун Н.В. Теорія статистики: курс лекцій, практикум // Київ: ІМЕКС. - 2007. - 286 с.

89. Ковтун Н.В., Галицька Е.В. Теорія статистики: підручник (Підручник з грифом МОН) /К.: ВПЦ „Київський університет", - 2008. - 375 с.

90. Козаченко Г.В. Управління інвестиціями на підприємстві [Текст] /Г.В. Козаченко. - К.: Лібра, 2004. - с. 368

91. Корнійчук С.К. Інвестологія [Текст] / С.К. Корнійчук. - К.: Атіка, 2004. - с. 206

92. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посібник. – К., 2002. – 504 с.

93. Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с

94. Макконнел К, Брю С. Економикс. [Текст] /К. Макконнел, С.Брю. - М.: Республика, 1992.

95. Малишків О.І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти: Навчальний посібник. / 2-е вид., доп. та виправ. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. – 158с.

96. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения [Текст] /П. Массе; перевод с фр. А. Тополева. - М., 1971. - 370 с.

97. Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ (Навч. посіб. з грифом МОН). - К.: Кондор, 2008. - 415с.

98. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

99. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Монографія) / Міністерство фінансів України, Методологічна Рада; Ловінська Л.Г., Швець В.Г. та ін.- К.: ІМА прес,- 204с.

100. Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник/ А.А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с.

101. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. Посібник/ А.В. Пехник. – К. : Знання, 2007. – 335 с.

102. Подольский В. І. Комп’ютерний аудит. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 128с.

103. Реверчук С.К. Інвестологія: наука про інвестування: Навч.посібник/ С.К. Реверчук, Н.Й. Реверчук, І.Г. Скоморович та ін. – Атіка, 2001. – с. 264.

104. Робертсон Дж. Аудит/ Пер. с англ. – М.: KPMG, Аудитор. Фирма «Контакт», 1993. – 496с.

105. Савченко В.Я. Аудит: Навч.посібник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 320.

106. Сегеда С., Татаревський О. Як вести бізнес з іноземним партнером. – К.: Алерта, 2006. – 136 с.

107. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

108. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

109. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ. – 2004. – 412 с.

110. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — 6.вид. — К.: "А.С.К.", 2004. — 784 с.

111. Фишер С, Дорнбуш Р., ІІІмалензи Р. Экономика. [Текст] /С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. ІІІмалензи ; пер. с англ. 2-го изд. -М.: Дело ЛТД, 1993. – с. 864.

112. Хениус Ф. Внешнеторговый словарь [Текст] / Ф. Хениус. - М., 1997. - с. 370

113. Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А. Фінансовий аналіз: Підручник/ Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Л.А. Суліменко – Вид. 5-е, доповнене. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 609 с.

114. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. — К.: Вид. центр "Академія", 2007. — 704 с.

115. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика: Навч. Посібник. – К., 2008. – 560 с.

116. Чумаченко Г. Інвестиційна політика в Україні [Текст] /Г. Чумаченко. - Донецьк: Юго-Восток, 2003. — с. 291.

117. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку : Навч. посіб. для студ. екон. спец. — К.: Знання-Прес, 2003. — 268 с.

118. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. − 3-тє вид., перероб. і допов. − К.: Знання, 2008. − 535 с.

119. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності [Текст] / В Я. Шевчук, П.С Рогожин. - К.: Генеза, 1997. - с. 266

120. Шморгун    Н.П. Головко І.В., Фінансовий аналіз / Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

121. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право [Текст] /О.Х. Юлдашев. - К.: Ін Юре, 2004. - 528 с.

122. Балануца О. Особливості фінансово-економічного регулювання іноземних інвестицій в Україні / Балануца О. // Вища школа. – 2008. - № 12. – С. 54-61

123. Ванькович Л.Я., Ковальчук С.І. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація/ Л.Я. Ванькович, С.І. Ковальчук. – Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Рубрика: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 008, № 635. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/taxonomy/term/1209.

124. Вишняков В. Підприємства з іноземними інвестиціями як фактор розширення інтеграційних процесів в Україні / Вишняков В. // Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. – 2009. - № 4. – 26-38

125. Драбік І. Прямі іноземні інвестиції та інші форми експансії транснаціональних корпорацій на глобальному ринку/ І. Драбік// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Рубрика: Проблеми економіки та управління. – 2008, № 628.

126. Духницький Б.В. Іноземні інвестиції в економіці України // Облік і фінанси АПК. – 2011. – №2. – С.89-92.

127. Кокоріна В. І. Стан та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Кокоріна В. І. // Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. – 2008. - № 6. – С. 101-105

128. Мельник М.І. Проблеми якості іноземного інвестування в контексті збереження та захисту економічних інтересів України/ М.І. Мельник// Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція: Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2006 року. Ч.І. – Чернівці, 2006. – С. 57-60.

129. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями [Текст] / І. Ю. Дишко, Н. В. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2011. - N 5. - С. 246-251.

130. Мисака Г. Методичні засади обліку залучення іноземних інвестицій /Мисака Г.// Формування ринкових відносин в Україні.–2007.–№ 10.– С.73-77

131. Рудов О. Інноваційно-інвестиційні капітали та їх вплив та зовнішньоекономічну та звичайну діяльність в Україні / Рудов О. // Економіка і регіони. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. – 2008. - № 4. – С. 26-35

132. Сагова О.В. Особливості організації та методики аудиту фінансових інвестицій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_6/pdf/sagova.pdf – Назва з титул. екрана.

133. Фурса В.П. Облік іноземних інвестицій як фактора економічного зростаня // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки - Черкаси: ЧДТУ. - 2009. - Вип. 21. - С. 141-147.

134. Харламова Г. О. Індикатори інвестиційної привабливості України / Харламова Г. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 3. – С. 45-56

135. Цехановіч В. Іноземні інвестиції як чинник перспективного розвитку регіонів /Цехановіч В.// Інвестиції практика та досвід. – 2009. - №10. – С. 9-12.

136. Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements. 2008 Edition // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ifac.org. – Назва з титул. екрана.

137. Nobes Ch., Parker R. Comparative International Accounting, 5th ed. London: Prentice-Hall Europe, Inc., 1998. − 541 p.

138. International Financial Reporting Standards’ 2004. – IASB, 2004.

139. Epstein B.I., Mirza A.A. IAS 2003 Interpretation and Application of International Accounting Standards, 2003. New York John Wiley & Sons Inc.

140. John L. Daly Pricing for Profitability: Activity-Based Pricing for Competitive Advantage. 2005.

141. Сайт Державної служби статистики України : Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з титул. екрана.