Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Логистика \ 2406. Бакалаврська робота Напрямки розвитку міської логістики на прикладі КП «Київський метрополітен» та покращення її стану в деснянському районі

Бакалаврська робота Напрямки розвитку міської логістики на прикладі КП «Київський метрополітен» та покращення її стану в деснянському районі

« Назад

Код роботи: 2406

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Логістика

Тема: Напрямки розвитку міської логістики на прикладі КП «Київський метрополітен» та покращення її стану в деснянському районі

Кількість сторінок: 64

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

ВСТУП

Розділ 1. АНАЛІЗ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПРИКЛАДІ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

1.1. Зміст поняття «міська» логістика

1.2. Пасажирські перевезення, як показник соціально-економічного розвитку держави

1.3. Характеристика діяльності КП «Київський метрополітен»

1.4. Висновки до розділу 1

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПРИКЛАДІ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

2.1. Аналіз розвитку транспортної інфраструктури м. Києва

2.2. Напрями покращення пропускної спроможності метрополітену

2.3. Висновки до розділу 2

Розділ 3. НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

3.1. Розвиток мережі пасажирського транспорту в Деснянському районі

3.2. Етапи запуску дільниці Подільсько-Вигурівської лінії київського метрополітену

3.3. Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До життя сучасного міста важливою складовою ввійшов пасажирський транспорт. Основне завдання, якого є забезпечення потреби у перевезеннях при систематичному поліпшенні якості обслуговування пасажирів. Один вид транспорту неспроможний задовольнити всіх своїх вимог і розв'язати всі завдання перевезень пасажирів, що у місті, що визначило багатоплановий розвиток пасажирського транспорту. Попри необхідність, і вигідність розвитку транспорту, окремі його види завдають величезної шкоди екології, будовам і - здоров'ю населення.

Актуальність теми: на сьогоднішній день пасажирські перевезення міським транспортом міста Києва у відсотковому відношенні розподілені наступним чином : перевезення метрополітеном складає 48%, маршрутним таксі - 26%, тролейбусом - 12%, автобусом та трамваєм – по 7%. Тобто, альтернативи метрополітену на сьогодні немає і це вказує на те, що даний вид транспорту необхідно розвивати, і ця робота потребує значної уваги і відповідного місця в Стратегії розвитку м. Києва. В процесі розвитку метрополітену є дві складові: модернізація існуючих ліній метрополітену та розбудова нових ліній.

Метою дипломної бакалаврської роботи є дослідження напрямів розвитку міської логістики на прикладі КП «Київський метрополітен».

У відповідності з поставленою метою вирішено наступні завдання:

1. Дослідити сучасний стан розвитку міської логістики.

2. Виявитита окреслитипроблемні питання міських транспортних систем в Україні.

3. Проаналізувати можливості підвищення якості обслуговування пасажирів(на прикладі КП «Київський метрополітен»).

4. Проведення моніторингу пасажироперевезень на критичних перегонах ліній метрополітену.

5. Надання рекомендацій щодо подальших напрямків розвитку міської логістики на прикладі КП «Київський метрополітен».

Об’єктом дослідження є комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Предметом дослідження є напрями розвитку метрополітену.

Дипломна бакалаврська робота виконана за допомогою наукових, літературних та офіційних джерел, які перераховані у списку використаної літератури. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці пропозицій щодо подальшого розвитку КП «Київський метрополітен».

В дипломній бакалаврській роботі було розглянуто доцільність відкриття станцій метрополітену.

Відповідно до поставленої мети вирішено наступні завдання:

1. Досліджено стан розвитку міської логістики і виявлено, що в країнах Європи міська логістика вже широко використовується в багатьох країнах світу. Там розташовані і необхідні інститути, які проводять міжнародні науково-практичні конференції. Є і відповідні директиви ЄС з міської логістики. Міська логістика фактично є конкретною формою проникнення логістичного менеджменту у владні структури. Управління всіма підсистемами міста здійснюється «Міським логістичним центром» (МЛЦ). МЛЦ складається з інформаційно-аналітичного центру та автоматизованого сервісного центру. Він виконує роль головного об'єкта. Здійснює зв'язок з подібними МЛЦ інших міст, подібних за параметрами керованого місту.

2. В Україні міська логістика є досить новим поняттям та, на жаль, тільки вводиться в практичний ужиток, тому в міських транспортних системах існує характерний ряд проблем, з якого можна виділити основні з них:

1. Проблема розрізненості транспортних потоків.

2. Проблема взаємодії суспільного та індивідуального транспорту.

3. Проблема професіоналізму на транспорті.

4. Економічна криза в державі.

Існуючі методи розв'язання перелічених вище проблем не мають належного ефекту або неможливі в сучасних умовах: наприклад, в щільно забудованих житлових районах дуже складно реалізувати заходи по будівництву нових дорожніх комунікацій, а організаційні заходи за окремими видами міського транспорту не дають належного економічного ефекту. Тому міська логістика може бути ефективним механізмом у вирішенні зазначених вище проблем. Як показує світовий досвід, для нашої держави розвиток в руслі Сity lоgistics також може бути дуже ефективним.

3. Було розглянуто напрями підвищення якості обслуговування пасажирів у Київському метрополітену, такі як:

1) збільшення кількості вагонів в рухомому складі;

2) збільшеня частоти руху поїздів;

3) побудова нових станцій (ліній) метрополітену.

Після проведеного аналізу було встановлено, що єдиним можливим та більш реальним є третій метод – побудова нових станцій метрополітену.

4. Проведено моніторингпасажироперевезень на «критичних» перегонах ліній метрополітену з метою перевірки відповідності розмірів руху поїздів до фактичної кількості пасажирів у вагонах поїздів, який показав, що по Святошинсько – Броварській лінії на «критичному» перегоні ст. «Лівобережна» - «Гідропарк» в період з 800 до 900вагони поїзду були заповнені практично до максимум та в період часу з 0815до 0843після відправлення поїздів зі ст. «Лівобережна» на платформі залишалось до 60 пасажирів.

Після моніторингу Куренівсько-Червоноармійської та Сирецько-Печерської ліній було встановлено приблизно такі ж самі показники.

5. Надано рекомендації з запуску дільниціПодільсько-Вигурівської лінії київського метрополітену

1. Аникин Б.А. Логистика3-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2002. — 368 с.

2. Банько В. Г. Логістика / В. Г. Банько [навчальний посібник; 2-е вид., перероб.]. – К.: КНТ, 2007. – 262 с

3. Беленький А.С. Исследование операций в транспортных системах: идеи и схемы методов оптимизации планирования / А. С. Беленький. – М.: Мир, 1992. – 582 с.

4. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2003. – 157с.

5. Губенко В.К. Логистическая централизация материальных потоков: теория и методология логистических распределительных центров: Монография / В.К. Губенко. – Донецк: Институт экономики и промышленности, 2007. – 495 с.

6. Жемалдинов Ф. Ситилогистика: концепции, критерии, возможности. «Логистик», 2007. – 36 – 64с.

7. Марунич В.С. Методи і моделі оцінки пасажиропотоків на міських маршрутах та розробка автоматизованого комплексу щодо їх обліку

8. Смирнов И. Развитие городской логистики как фактор эффективного муниципального менеджмента.,2006р. – 204с.

9. Спирин И. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками, 2010р. – 27 – 29с.

10. Тихомиров І. Т. Організація руху на залізничном транспорті. Мінськ., 1979. – 98 с.

11. Эльяшевич П. Системы городской логистики. – М.,2002. – 105 с.

12. Вельможин А.В., Миротин Л.Б. Пассажирские перевозки: Учебник для вузов, 2006р. – 187с.

13. Герасименко П.В., Кударов Р.С. Статистический анализ входного пассажиропотока станции метрополитена, 2009р. – 95с.

14. Ігнатенко О.С Організація автобусних перевезень у містах / Ігнатенко О.С., Марунич В.С // Навч. посібник. – К.: УТУ, 1998. – 196 с.

15. Коцюк О.Я. Дослідження методики проектування міських маршрутних систем / О.Я. Коцюк, В.С. Харута, К.: НТУ, 2010. – С. 191.

16. Махарев Э., Торин В. Продажа услуг пассажирского транспорта, 2010. – 168 – 190с.

17. Марунич В.С. Концепція сітілогістики і пасажирські перевезення / В.С. Марунич, І.М. Вакарчук, В.С. Харута та інші // Вісник НТУ: Ч. 2. Випуск 26. – К.: НТУ, 2012. – С. 72-78.

18. Марунич В.С. Командоутворення управління проектами та програмами міських пасажирських перевезень / В.С. Марунич, І.М. Вакарчук, В.С. Харута., К.: НТУ, 2015. – С. 307.

19. Марунич В.С. Механізми модернізації управління проектами та програмами міських пасажирських перевезень / В.С. Марунич, І.М. Вакарчук, В.С. Харута // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізаційні процеси державного та муніципального управління» – К.: АМУ, у 2-хчастинах, Ч.2, 2014. – С. 84-86.

20. Воркут Т.А., Волинець Л.М., Божок Ю.О., Халацька І.І. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» фахове спрямування «Логістика»

21. Герасименко П.В., Казакин А.В., Кударов Рустем С. Законы распределения пассажиропотока метрополитена в различные промежутки времени суток // Материалы международной научно-методической конференции «Математика в ВУЗе». СПб.: ПГУПС, 2003. - С. 138.

22. Автомобільний транспорт України: стан проблеми перспективи розвитку.: Монография / Держ. автотр. науково-дослід. і проект. Інститут; За заг. ред. А.М. Редзюка. – К.: ДП «Державтотранс НДІ проект», 2005. – 400 – 435-439с.

23. Симаков Е.В. Методы повышения эффективности управления технологическим комплексом метрополитена в нештатных ситуациях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.13.06. СПб.: ПГУПС, 2003. – 28с.

24. Гузенко А.В. Развитие гордского пассажирского транспорта мегаполиса: проблемы и перспективы. Научная статья – Весник Томского государственного университета, 2009. – 37с.

25. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу: http://darn.kievcity.gov.ua/

26. Департамент містобудування та архітектури: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу: http://kga.gov.ua/index.php

27. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу: http://dnipr.kievcity.gov.ua/

28. Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/

29. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу: http://desn.gov.ua/

30. Інформаційний портал Вікіпедія: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/desnyansky_rayon/

31. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» : [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу:http://www.metro.kiev.ua/

32. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госодарства: [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/