Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковское дело \ 2213. Магістерська робота Удосконалення методів оцінки конкурентоспроможності комерційного банку

Магістерська робота Удосконалення методів оцінки конкурентоспроможності комерційного банку

« Назад

Код роботи: 2213

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Банківська справа

Тема: Удосконалення методів оцінки конкурентоспроможності комерційного банку

Кількість сторінок: 139

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

Вступ

1. Теоретико-методичні основи оцінки конкурентоспроможноості комерційного банку в Україні

1.1. Теоретичні основи конкурентоспроможності комерційного банку

1.2. Методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності комерційного банку

1.3. Методи ведення конкурентної боротьби на фінансовому ринку

Висновки до розділу 1

2. Аналіз конкурентоспроможності пат кб «CREDIT AGRICOLE»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ «Credit Agricole»

2.2. Аналіз особливостей конкуренції в банківській сфері та оцінка конкурентоспроможності ПАТ КБ «Credit Agricole»

2.3. Оцінка конкурентоспроможності комерційних банків: ПАТ КБ «Альфа-Банк», ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»

Висновки до розділу 2

3. Удосконалення методів оцінки конкурентоспроможності комерційних банків України

3.1. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності комерційного банку за методом Кромонова

3.2. Удосконалення методики оцінки конкурентоспроможності комерційного банку з використанням якісних показників

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. З’ясували теоретичні основи конкурентоспроможності комерційного банку. Конкурентоспроможність є базовою ринковою категорією, яка визначає та впливає на успішність діяльності суб’єкта господарювання; забезпечення конкурентоспроможності належить до пріоритетних стратегічних завдань кожного суб’єкта економічних відносин. Банк як економічно значущий фінансовий посередник безпосередньо впливає на економічний стан і потенціал держави, регіону, міста. Дана залежність обґрунтовується як змістом банківської діяльності, так і тим фактом, що банк, на відміну від інших фінансових установ, характеризується високим рівнем соціальної відповідальності. Саме тому конкурентоспроможність банку залежить не лише від якості банківського фінансового менеджменту, а й від рівня економічної віддачі банківської діяльності.

2. Виявили методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності комерційного банку. Велика кількість різних методик та способів оцінки конкурентоспроможності банку, що суттєво відрізняються між собою методами розрахунку, кількістю та складом показників та динамічними властивостями, зумовлюють необхідність формування методичного забезпечення здійснення такої оцінки.

3. Визначили методи ведення конкурентної боротьби на фінансовому ринку. Конкуренція в банківській сфері в силу її специфічності, вивчена і описана менш докладно, ніж конкуренція на традиційних ринках товарів і послуг. Ще менш висвітлені в літературі практичні методи вивчення банківської конкуренції. Банківська конкуренція, з одного боку, - це динамічний процес суперництва комерційних банків, кредитних інститутів, в ході якого вони прагнуть забезпечити собі міцне положення на ринку кредитів і банківських послуг, а також на нових альтернативних ринках послуг-замінників, з іншого боку - це потужний механізм регулювання, що забезпечує ефективність функціонування банківської системи.

4. Дослідили особливості конкуренції в банківській сфері та проаналізували конкурентоспроможність ПАТ КБ «Credit Agricole». Криза 2008-2009 рр. наочно продемонструвала неефективність наявних методів державного регулювання фінансового сектору України, а також вказала на помилковий вектор розвитку системи державного регулювання і нагляду. Перед владою і Національним банком України (НБУ), учасниками фінансових ринків стоїть завдання – виробити нові стандарти банківського нагляду, визначити нові принципи формування банківської системи, стратегічні цілі її розвитку, призначення банків в Україні. Дійшли висновку, що ПАТ КБ «Credit Agricole» є фінансово стабільною та конкурентоспроможною фінансово-кредитною установою.

5. Проаналізували конкурентоспроможність банків-основних конкурентів. З проведеного аналізу бачимо, що дві методики, які були нами використані, дають протилежні значення підсумкового критерію конкурентоспроможності. Так, за методикою Кромонова виходить, що вище значення рейтингу має той комерційний банк, який є більш фінансово стабільним (у нашому випадку це ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива»). Проте рейтинг Euromoney ранжує банки тільки за їх розміром: значення рейтингу буде вище у того комерційного банку, який має більший підсумок балансу (у нашому випадку це ПАТ КБ «Альфа-Банк»).

6. Провели аналіз оцінки конкурентоспроможності комерційного банку за методикою Кромонова та запропонували шляхи вдосконалення даного методу. Основним недоліком методики Кромонова є те, що сумарне вагове значення показників дорівнює 90, а повинно – 100. Було введено додатковий показник операційного ризику із ваговим значенням 10.

7. Проаналізували конкурентоспроможність комерційного банку за методом оцінки з використанням якісних показників та розробили рекомендації щодо його впровадження в українських комерційних банках. Вважаємо, що якісні показники не менш важливі, аніж кількісні. Нами було запропоновано метод оцінки конкурентоспроможності, який включає чотири групи показників: фінансового стану, ефективності діяльності, аналізу банківських послуг, кадрового потенціалу. Перевагою цього методу є те, що він не потребує експертної оцінки, проводиться лише на основі звітності комерційного банку. Недолік методу – значний вплив на інтегральний показник має розмір чистого прибутку (збитку). Таким чином, проведене нами дослідження є актуальним, проте мало висвітленим у наукових працях. На нашу думку, розробка принципово нового методу оцінки конкурентоспроможності комерційного банку, який би враховував не лише за їх стійкістю чи фінансової стабільністю, а й якісні параметри, є перспективною.

1. Basel III Pressure is building // Basel: Basel Committee on Banking Supervision. – Decemder 2010. – 16p.

2. Cairnes J. E. Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded / Cairnes J. E. Cairnes. - New YorkL: «Harper & Brothers publishers», 1974. - 440p.

3. Cawdrey R. A Table Alphabetical (1604) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.library.utoronto.ca/utel/ret/cawdrey/cawdrey0.html#s.

4. Hesiod’s Works and days. A translation and commentary for the social sciences / David W. Tandy and Walter. – Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996. - 150p.

5. Johnson S. A dictionary of the English language. In two volumes. VOL. 1 / S.A. Johnson. - London: «Rivington», 1985. - 1104p.

6. Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning, and Control / P. Kotler. - New Jersey: «Prentice – Hall», 1988. - 234p.

7. Marshall A. Principles of Economics / A. Marshall. - London: «Macmillan and Co., Ltd.», 1990. - 577p.

8. McNulty P.J. Economic Theory and the Meaning of Competition / P.J McNulty // Quarterly Journal of Economics. - 1968. - №82 (4). - P. 639-656.

9. Mill J. S. The Principles of Political Economy: with some of their applications to social philosophy in two volumes. Vol 1./ J. S. Mill. - London: «John W. Parker», 1948. - 604p.

10. Moore J.F. The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems / J.F. Moore. – New York: «Harper Business», 1996. - 297p.

Вступ

Актуальність теми. Глобалізація фінансового простору, інтенсивний розвиток комунікаційних та інформаційних технологій, що зумовили зняття обмежень на вільне переміщення капіталу в економіці, посилення конкурентної боротьби на фінансових ринках підвищують значущість обґрунтування інструментів, здатних формувати і підтримувати конкурентні переваги комерційних банків на висококонцентрованих і динамічно зростаючих ринках.

При цьому пошук економічних інструментів, технологій і напрямів підвищення конкурентоспроможності особливо актуальний для комерційних банків на етапі сучасного посткризового відновного зростання.

Всі комерційні банки, розробляючи стратегію свого розвитку, залучаючи ресурси, шукаючи більш вигідні умови розміщення коштів, борючись за клієнтів, стежачи за своєю надійністю і фінансовою стійкістю свого, прагнуть, в кінцевому рахунку, до збільшення конкурентоспроможності.

Такий шлях розвитку – підвищення конкурентоспроможності - є найвірнішим способом досягнення головної мети існування банку - отримання максимального прибутку при прийнятною ступеня ризику.

У зв'язку з цим, уточнення теоретичних основ та обґрунтування конкретних практичних рекомендацій з оцінки та забезпечення конкурентоспроможності кредитної організації в сучасних умовах є важливим завданням наукових досліджень.

Теоретичні та практичні аспекти методів оцінки конкурентоспроможності комерційного банку з різним ступенем повноти розглядалися у працях таких авторів, як Ансофф І., Дойль П., Котлер Ф., Мескон М., Левітт Т., Портер М., Азоев Г.Л., Гавришин К.В., Заруба Ю.О.,  Захарьян А.Г., Іванов Ю.Б., Отенко І.П., Педчекно Н.С., Рубин Ю.Б., Савчук С.И., Фатхутдинов Р.А., Юданов А.Ю.

Потенціал перерахованих робіт відображає важливість і широкий спектр різних напрямків дослідження методів оцінки конкурентоспроможності комерційних банків, проте не дозволяє розглядати ці праці як системну основу теорії і методології оцінки конкурентоспроможності комерційних банків. Необхідно відзначити, що і термінологічний апарат, який використовується науковцями та практиками з даної проблеми, не є ідентичним.

Аналіз ступеня розробленості проблеми методів оцінки конкурентоспроможності банку показує, що багато питань, особливо стосовно до українських умов розвитку банківської системи, досліджені недостатньо. Зокрема це стосується якісного та кількісного аналізу конкурентоспроможності банківської установи.

Необхідність комплексного підходу до дослідження методів оцінки конкурентоспроможності банку в умовах відсутності практики застосування стосовно українських комерційних банків зумовили вибір теми магістерської роботи, визначили її мету, завдання та структуру.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерське дослідження виконано згідно з темою кафедри фінансів і кредиту Класичного приватного університету «Науково-методичне забезпечення фінансово-економічних процесів» ( номер державної реєстрації 0110U003962).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності комерційних банків та розробка практичних рекомендацій щодо її удосконалення.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

- з’ясувати теоретичні основи конкурентоспроможності комерційного банку;

- виявити методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності комерційного банку;

- визначити методи ведення конкурентної боротьби на фінансовому ринку;

- дослідити особливості конкуренції в банківській сфері та проаналізувати конкурентоспроможність ПАТ КБ «Credit Agricole»;

- проаналізувати конкурентоспроможність комерційних банків – основних конкурентів;

- провести аналіз оцінки конкурентоспроможності комерційного банку за методикою Кромонова та запропонувати шляхи вдосконалення даного методу;

- проаналізувати конкурентоспроможність комерційного банку за методом оцінки з використанням якісних показників та розробити рекомендації щодо його впровадження в українських комерційних банках.

Об’єктом дослідження є процес оцінки конкурентоспроможності комерційного банку.

Предметом дослідження є методи оцінки конкурентоспроможності комерційного банку.

Методи дослідження. При отриманні та систематизації даних застосовувалися методи групування, порівнянь і аналогій, узагальнень, експертної оцінки, статистичної обробки емпіричних даних, графічної інтерпретації досліджених процесів. Інформаційну основу дослідження становлять праці українських і зарубіжних вчених, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти України, офіційна звітність банку, матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Міністерства фінансів України, науково-практичні розробки та міжнародні нормативні акти Базельського комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків, а також періодичні видання, публікації у відкритій пресі та загальнодоступні інформаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

Удосконалено:

- визначення сутності поняття «конкурентоспроможність комерційного банку» та «конкурентоспроможний банк». Запропоновані поняття дозволяють удосконалити категорійно-понятійний апарат для уточнення економічного змісту конкурентоспроможності комерційного банку;

- методику оцінки конкурентоспроможності комерційного банку за методом Кротонова. Було введено додатковий показник операційного ризику із ваговим значенням 10. Наведені пропозиції можуть бути використані як основа для подальшого дослідження забезпечення оцінки конкурентоспроможності банку.

Набуло подальшого розвитку:

- метод оцінки конкурентоспроможності комерційного банку з використанням якісних показників. Запропонована методика відрізняється від існуючих тим, що вона дає змогу застосувати якісний показник для оцінки конкурентоспроможності;

- метод оцінки конкурентоспроможності, який включає чотири групи показників: фінансового стану, ефективності діяльності, аналізу банківських послуг, кадрового потенціалу. Перевагою цього методу є те, що він не потребує експертної оцінки, проводиться лише на основі звітності комерційного банку.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати наукового дослідження – теоретичні положення й практичні рекомендації, розроблені автором і включені до магістерської роботи, були оприлюднені та одержали позитивну оцінку на XХ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» (м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р.).

Публікації. Основні положення магістерського дослідження викладено у двох наукових працях . Загальний обсяг публікацій становить 0,5 друк. арк.

Обсяг та структура магістерської роботи. Основний зміст роботи викладено на 126 сторінках комп’ютерного тексту, включаючи вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, який містить 90 джерел. У роботі наведено 25 таблиць, 21 рисунок, 12 додатків.