Распечатать страницу

Задачі Аналіз фінансових звітів – 7 задач

« Назад

Код роботи: 2164

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Аналіз фінансових звітів – 7 задач

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн (або 75 грн за задачу)

Задача 1

На основі приведених даних складіть баланс підприємства і визначте коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів, коефіцієнт фінансової незалежності. На основі розрахункових коефіцієнтів дайте характеристикуфінансового стану підприємства.

Стаття

Сума (тис.грн)

Залишок грошових коштів в касі підприємства

20,0

Кредиторська заборгованість

200,0

Ринковіцінні папери

30,0

Короткострокові кредити в банку

200,0

Дебіторська заборгованість

270,0

Інші короткострокові зобовязання

50,0

Залишок грошових коштів на поточному рахунку

40,0

Будівлі та обладнання

600,0

Статутний капітал

640,0

Нематеріальні активи

50,0

Додатковий вкладений капітал

600,0

Інші основні засоби

200,0

Резервний капітал

60,0

Виробничі запаси

220,0

Нерозподілений прибуток

70,0

Незавершене капітальне будівництво

80,0

Інші оборотні активи

90,0

Довгострокові кредити банку

330,0

Незавершене виробництво

240,0

Залишок готової продукції

310,0

Задача 2

На основі приведених даних визначте ступінь платоспроможності підприємства на основі структури його балансу.

№ п/п

Показники

Сума тис.грн.

1

Основні засоби

75

2

Прибуток звітного періоду

105,4

3

Короткострокові кредити в банку

42,1

4

Дебіторська заборгованість

296,2

5

Залишки грошових коштів на поточному рахунку

44,7

6

Виробничі запаси

200,2

7

Запаси готової продукції

32,0

8

Статутний капітал

25,1

9

Додатково вкладений капітал

29

10

Нерозподілений прибуток

138,3

11

Нематеріальні активи

8,5

12

Інші необоротні активи

44,4

13

Інші кредитори

100,8

14

Короткострокові зобов’язання

260,5

Задача 3

Визначити коефіцієнт поточної ліквідності, довгострокової ліквідності та коефіцієнт критичної оцінки, який показує співвідношення найбільш ліквідної частини поточного активу на підставі даних, тис грн.

Показники

1

2

3

Поточні активи підприємства

600

500

400

Поточні пасиви підприємства

400

300

500

Грошові кошти

300

400

500

Цінні папери

500

600

700

Дебіторська заборгованість

100

200

300

Довгострокові пасиви

400

500

600

Зобов"язання акціонерам

200

150

250

Задача 4

На підставі наведених даних розрахувати показники, яких не вистачає, та оцінити ризик реалізації дебіторської заборгованості, грн.

Показники

31.12.12.

31.12.13.

Обсяг продажу

420000

530000

Загальна сума активів

610000

670000

Дебіторська заборгованість

60000

100000

Обіг дебіторської заборгованості

7,64

6,63

Період погашення дебіторської заборгованості

47,78

55,05

Дебіторська заборгованість до обсягу продажу

визначити

визначити

Дебіторська заборгованість до загальної суми активів

визначити

визначити

Задача 5

Визначити на підставі даних балансу значення таких коефіцієнтів: реальної вартості основних активів,обіг матеріальних оборотних коштів, накопичення зносу.

тис, грн.

Показники

На початок року

На кінець року

Залишкова вартість основних активів

1500

1800

Чистий прибуток

7238

8224

Сума реалізації продукції за час, що аналізується

 

4718

Середня вартість обігових коштів

 

2532

Сума зносу

1080

1460

Початкова вартість майна

2808

3368

Задача 6

Визначити коефіцієнти фінансової незалежності та залучення позикових коштів на довгий строк на початок та кінець року на підставі таких даних, тис. грн.

Показники

На початок року

На кінець року

Всього активів по балансу Загальна сума власних коштів

Довгострокові позикові кошти

7238

3878

 

600

8224

4264

 

640

Зробити висновки.

Задача 7

Оцінити платоспроможність підприємства за допомогою коефіцієнтів на підставі таких даних, тис. грн.

Показники

Значення показників

Довгострокова заборгованість

500

Акціонерний капітал

1000

Надходження готівки від операцій

200

Чистий прибуток

100

% по кредиту

20

Постійні витрати

250

Стійкі активи

150

Нерозподілений прибуток

30