Распечатать страницу

Тести з курсу Фінансовий менеджмент - 30 штук

« Назад

Код роботи: 1978

Вид роботи: Тести

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: 30 штук

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. До складу позикових коштів підприємства входять...

1) пайовий капітал, неоплачений капітал;

2) довго- та короткострокові кредити банків;

3) вилучений капітал, кредиторська заборгованість.

 

2. Фінансовий леверидж представляє собою фінансовий механізм управління...

1) прибутком підприємства;

2) рентабельністю власного капіталу підприємства;

3) рентабельністю позикового капіталу підприємства.

 

3. До чинників, які визначають вартість капіталу підприємства, не відносяться...

1) витрати праці на формування його цілісного майнового комплексу;

2) структура його капіталу;

3) рівень його фінансового ризику.

 

4. Практичне здійснення інвестицій підприємства забезпечується його...

1) інвестиційною ідеологією;

2) інвестиційною культурою;

3) інвестиційною позицією;

4) інвестиційною діяльністю.

 

5. Головною стратегічною метою інвестиційної діяльності підприємства на конкретний період можна вважати…

1)забезпечення високих темпів інвестування;

2) диверсифікацію форм інвестування;

3) забезпечення зростання власного капіталу в n разів.

 

6. До основних показників оцінки реальних інвестиційних проектів

відносяться...

1) чистий приведений доход, період окупності, коефіцієнт рентабельності;

2) коефіцієнт автономії, коефіцієнт доходності, період окупності;

3) коефіцієнт доходності, внутрішня ставка доходності, коефіцієнт фінансування.

 

7. Прибуток до оподаткування, сплати відсотків за кредитами і позиками та амортизаційних відрахувань представляє собою…

1) показник ЕВІТ;

2) показник ЕВІТDA;

3) показник ОIBDA;

4) показник NOPAT.

 

8. До варіантів фінансування великих реальних інвестиційних проектів не відноситься...

1)акціонування;

2) кредитне фінансування;

3) змішане фінансування.

 

9. Реструктуризація портфеля фінансових інвестицій представляє собою…

1) формування нового інвестиційного портфеля;

2) коригування сформованого інвестиційного портфеля;

3) зменшення відсоткового ризику портфеля.

 

10. До основних характеристик фінансового ризику не відноситься...

1) економічна природа;

2) ймовірність реалізації;

3) невизначеність наслідків;

4) об’єктивність оцінки.

 

11. Серед можливих джерел фінансування підприємства на рік не може розглядатися…

1) короткострокова банківська позика;

2) факторинг;

3) емісія акцій.

 

12. Заключним етапом оцінки ризиків реальних інвестиційних проектів є...

1) співставлення рівнів їх ризику і доходності;

2) ранжування проектів за рівнем ризику;

3) визначення методів оцінки ймовірності настання ризику;

4) оцінка рівня ризику.

 

13. Початковим етапом оцінки ризиків фінансових інструментів інвестування є...

1) співставлення рівнів їх ризику і доходності;

2) ідентифікація ризику;

3) оцінка ймовірності настання ризику;

4) оцінка рівня ризику.

 

14. До внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків не відноситься...

1) відмова від здійснення надмірно ризикованих фінансових операцій;

2) хеджування з використанням ф’ючерсних контрактів;

3) формування цільових резервних фондів;

4) страхування з використанням безумовної франшизи.

 

15. До форм самострахування фінансування фінансових ризиків не відноситься...

1) диверсифікація видів фінансової діяльності;

2) формування цільових резервних фондів;

3) формування страхових запасів матеріальних і фінансових ресурсів;

4) нерозподілений прибуток.

 

16. До недоліків використання показників, які відображаються в фінансовій звітності, відноситься...

1) їх уніфікованість;

2) регулярність їх формування;

3) використання вартісних показників.

17. До моделей прогнозування банкрутства підприємства не відноситься…

1) Модель Альтмана;

2) модель Ліса;

3) Модель Спрінгейта;

4) Модель Модільяні-Міллера.

 

18. До завдань аналізу фінансової звітності не відноситься...

1) визначення точки беззбитковості;

2) виявлення резервів ефективного розвитку підприємства;

3) планування фінансової діяльності підприємства.

 

19. До складових фінансового аналізу відноситься...

1) аналіз беззбитковості;

2) аналіз грошових потоків;

3) аналіз ризику;

4) кредитний аналіз.

 

20. Фінансовий аналіз, в процесі якого досліджується динаміка фінансових показників та вплив на них окремих факторів називається...

1) трендовим;

2) структурним;

3) інтегральним;

4) R-аналізом.

 

21. До коефіцієнтів обертання власного капіталу не відноситься...

1) кількість оборотів власного капіталу;

2) період обороту власного капіталу;

3) коефіцієнт маневреності власного капіталу.

 

22. Система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства та найефективніші шляхи її досягнення представляють собою...

1) фінансову ідеологію;

2) фінансову стратегію;

3) фінансову політику.

 

23. До передумов розробки поточних фінансових планів не відноситься...

1) фінансова стратегія підприємства;

2) фінансова політика підприємства;

3) система розроблених на підприємстві норм і нормативів;

4) планові фінансові показники, встановлені на рік.

 

24. До поточних фінансових планів підприємства не відноситься...

1) балансовий план;

2) план доходів і витрат по операційній діяльності;

3) план надходження та використання грошових коштів;

4) план податкових платежів.

 

25. Яка з перелічених форм бюджету не є платіжним календарем?

1) план розрахунків з постачальниками;

2) план обслуговування боргу;

3) план податкових платежів;

4) план придбання нематеріальних активів.

 

26. Алгоритм усунення негативного “допустимого” відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачуваних є...

1) “нічого не здійснювати”;

2) “усунути відхилення”;

3) “змінити систему планових або нормативних показників”.

 

27. До причин банкрутства підприємства не відноситься...

низька ліквідність його активів;

1) поширення інформації про його неплатоспроможність;

2) біржові спекуляції;

3) посилення конкуренції.

 

28. Система антикризового фінансового управління підприємством не включає...

1) діагностику банкрутства на ранніх стадіях;

2) приведення в дію внутрішніх механізмів фінансової стабілізації;

3) проведення реорганізаційних процедур;

4) проведення ліквідаційних процедур.

 

29. До індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства в процесі його експрес-діагностики не відноситься...

1) ринкова вартість;

2) склад активів;

3) темп інфляції.

 

30. До ознак можливого банкрутства підприємства не відноситься...

1) тривалий термін його діяльності на ринку;

2) падіння ринкової ціни його цінних паперів;

3) зменшення дивідендів по його акціях;

4) збільшення його змінних витрат.