Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 1648. Звіт з проходження переддипломної практики Облікова політика, облік доходів і витрат, а також калькуляція собівартості продукції СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Звіт з проходження переддипломної практики Облікова політика, облік доходів і витрат, а також калькуляція собівартості продукції СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

« Назад

Код роботи: 1648

Вид роботи: Звіт з проходження переддипломної практики

Предмет: Бухгалтерського обліку

Тема: Облікова політика, облік доходів і витрат, а також калькуляція собівартості продукції СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Організація облікової політики в СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Розділ 2. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції рослинництва в СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Розділ 3. Облік формування доходів, витрат і фінансових результатів в СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Розділ 4. Облік власного капіталу в СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Розділ 5. Складання фінансової звітності в СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

В економіці бухгалтерський облік є основою інформаційної системи. Саме на його даних формується бюджет, а управління аграрним сектором на макрорівні передбачає акцентування уваги на вирішенні першочергових завдань, які сприятимуть зростанню ролі бухгалтерського обліку в управлінській системі.

Організація обліку в аграрних підприємствах України в сучасний період в цілому є задовільною так як сьогодні більшість з них має документально оформлену облікову політику, розроблений план рахунків, форму обліку тощо. Процес управління сільським господарством, як іншими сферами матеріального виробництва передбачає ряд послідовних процесів, важливе місце серед яких займає одержання й аналіз інформації для прийняття рішення. Головним її джерелом є бухгалтерський облік і його завершальна стадія – звітність. Так, відповідно до законодавства України всі підприємства з початку діяльності до моменту ліквідації повинні вести бухгалтерський облік.

Таким чином, звітність – це облікові дані, які дають можливість прослідкувати господарську діяльність. В України фінансова звітність – система взаємозв’язаних узагальнених показників, що характеризує фінансовий стан підприємства на визначену дату і результати його діяльності за звітний період і базуються на бухгалтерському обліку підприємства.

Маючи в своєму розпорядженні різноманітні активи, як власні так і орендовані їх використання, облік та збереження. Зобов’язання підприємств щодо виплат працівникам, фондам, бюджету, різним організаціям підлягають контролю за їх своєчасним погашенням. Варто відмітити, що отримані фінансові результати – прибутки чи збитки також визначаються за даними рахунків бухгалтерського обліку і повинні реально відображати результати діяльності підприємства. У зв’язку з цим посилюється роль та значення обліку, як інформаційної системи для задоволення потреб в інформації внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних економічних рішень.

Сьогодні облік є складною динамічною системою, яка повинна адекватно відображати реальні явища і процеси, що відбуваються у господарській та фінансовій діяльності підприємств, тому, не зважаючи на загальні методологічні й організаційні вимоги до її функціонування, в ній знаходять відображення специфічні особливості обліку окремих об’єктів на підставі конкретних умов та неповторності підприємства.

Метою переддипломної практики з бухгалтерського обліку є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних знань з організації бухгалтерського обліку в аграрному підприємстві.

Завданнями практики є:

- вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку;

- засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у бухгалтерії;

- прийняття безпосередньої участі в складанні фінансової звітності, облікових регістрів синтетичного і аналітичного обліку;

- критична оцінка діючої організації обліку.

Об’єктом проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Червонопілля» Бобринецького району Кіровоградської області.

Джерела даних включать фінансову, статистичну та податкову звітність підприємства, дані бухгалтерського та фінансового обліку (журнали-ордери, оборотні відомості, головна книга), внутрішньорозпорядчі документи, посадові інструкції, статут тощо.

Звіт складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Витрати і доходи наводяться за умови, що вони стосуються цього звітного періоду, існують одночасно та пов’язані один з одним за замістом господарської операції. Підсумком складання звіту є визначення фінансового результату – чистого прибутку чи збитку за звітний період. Звіт про фінансові результати (ф.№2-м) має один розділ і меншу кількість рядків порівняно з ф.№2 у зв’язку з тим, що суб’єктам малого підприємництва дозволяється групувати окремі види доходів та витрат.

Незважаючи на стандартний підхід до формування фінансових результатів, з метою найбільш повного використання всіх можливостей та переваг для СТОВ «Червонопілля» рекомендується:

- сформувати облікову політику підприємства згідно з законодавчо затвердженими вимогами і з урахуванням умов господарювання;

- використовувати для ведення бухгалтерського обліку спрощений план рахунків;

- розробити та затвердити робочий план рахунків як додаток до облікової політики;

- організовувати постійний контроль використання способів оцінки активів з метою усунення чи попередження можливих помилок у звітності;

- впроваджувати передові прийоми обробки облікової інформації (автоматизованого робочого місця бухгалтера на основі комп’ютерних програм);

- організовувати створення форм і вимог до управлінської звітності, пов’язаної із фінансовою, використовуючи аналітичні рахунки і заявки спеціалістів на необхідну їм для успішної управлінської діяльності інформацію;

- впровадження внутрішній аудит доходів та витрат, назначити відповідну за це особу, обов’язками якої буде розробляти типову програму аудиту, робочі таблиці та виконувати контроль у певній послідовності.

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України № 996-XIV від від 16.07.1999 – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства [Електронний ресурс]: Наказ МФУ №635 від 27 червня 2013 року – Режим доступу: http: http://www.minfin.gov.ua

3. Податковий кодекс України від 11.10.2011 № 2755–17 – Режим доступу: http://rada.gov.ua

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X – Режим доступу: http://rada.gov.ua

5. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати» [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 31.12.1999 № 318– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

6. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 року № 132 – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/3782

7. Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 року N 390 – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN48748.html

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 07.02.2013 р. № 73 – Режим доступу: http://buhgalter911.com.

9. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Дохід» [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 29.11.1999 № 290 73 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 30.11.1999 № 29173 – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Біологічні активи» [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 18.11.2005 № 790 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

12. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 29.12.2006 № 1315 – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2288.0

13. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року № 436- IV.- [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

14. Про господарські товариства [Електронний ресурс]: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 25.02.2000 № 39 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

16. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 28.02.2000 № 419- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п

17. Житний, П.Є. Процес формування облікової інформації в управлінні підприємством [Текст] / П.Є. Житний, І.І. Афанас’єва // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №3 (53). – 100 с.