Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Отчетность предприятий \ 1646. Курсова робота Основи побудови та загальні вимоги до «Балансу» суб’єктами малого господарювання на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Червонопілля» Бобринецького району Кіровоградської області

Курсова робота Основи побудови та загальні вимоги до «Балансу» суб’єктами малого господарювання на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Червонопілля» Бобринецького району Кіровоградської області

« Назад

Код роботи: 1646

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Звітність підприємств

Тема: Основи побудови та загальні вимоги до «Балансу» суб’єктами малого господарювання на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Червонопілля» Бобринецького району Кіровоградської області

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

Розділ 1. Законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти регулювання та відображення облікової інформації у формі фінансової звітності «Баланс» суб’єктами малого господарювання

1.1. Правове регулювання та особливості складання Балансу суб’єктами малого господарювання

1.2. Теоретичні аспекти формування, узагальнення та відображення інформації у структурі Балансу суб’єктами малого господарювання

Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

2.1. Розміри, спеціалізація та ресурсний потенціал підприємства

2.2. Характеристика фінансового стану підприємства

Розділ 3. Перспективи вдосконалення організації бухгалтерського обліку, складання та подання балансу в СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району

3.1. Характеристика статей балансу, структурні зміни показників (якісні, кількісні) за досліджуваний період

3.2. Заходи щодо покращення облікового процесу, його вплив на формування показників балансу

3.3. Обґрунтування можливостей підприємства щодо провадження запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Мале підприємництво є невід'ємною складовою сучасної економіки України і сьогодні забезпечує не тільки збільшення загальних обсягів виробництва, а й сприяє раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції, забезпечує стимулювання інноваційних процесів. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу здійснюється у тісному зв'язку з динамічністю змін ринкового механізму, необхідністю раціональності облікової роботи в умовах обмеженої чисельності персоналу та наявних ресурсів.

В умовах зростання інтересу до практичного використання показників фінансової звітності, яка в свою чергу, є основним джерелом інформації про господарську діяльність і фінансовий стан будь-якого підприємства, виникає необхідність до побудови такої системи організації бухгалтерського обліку, яка б забезпечувала достовірність та вірогідність даних про факти господарського життя. Так як суб’єкти малого підприємництва відповідно до чинного законодавства подають фінансовий звіт, який складається лише із двох форм – форми №1-м «Баланс» та форми №2-м«Звіт про фінансові результати», то за таких обставин інформація в них має обов’язково відображати реальний стан справ, бути дохідливою, зрозумілою та доречною.

Баланс малого підприємства – це важливе бухгалтерське підтвердження стабільного економічного розвитку, адже він відображає як господарські засоби, так і джерела їх утворення в динаміці. Важливим є те, що дані бухгалтерського балансу, є дуже важливими як для внутрішніх користувачів (засновників, працівників) для прийняття певних управлінських рішень, так і зовнішніх споживачів (податкових органів, банків, інвесторів, інших кредиторів) для оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства, ризику здійснення фінансових інвестицій тощо.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що серед основних чинників, які заважають на сьогоднішній день розвитку малому підприємництву виділяють велику кількість недостатньо вивчених і неузгоджених питань стосовно формування та використання бухгалтерської фінансової звітності, зокрема балансу, при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень.

Метою курсової роботи є аналіз законодавчо-нормативних та теоретичних аспектів відображення облікової інформації у формі №1-м «Баланс», а також пошук шляхів вдосконалення організації обліку, складання та подання даної форми звітності для дослідженого суб’єкта малого підприємництва.

Основним завданнями курсової роботи є аналіз структури та змісту статей балансу суб’єкта малого підприємництва; систематизація основних вимог до складання балансу суб’єкта малого підприємництва відповідно до діючих нормативно-правових актів; проведення критичної оцінки організації облікового процесу на дослідженому підприємстві та його впливу на формування показників балансу; обґрунтування можливостей дослідженого підприємства щодо покращення методики складання балансу тощо.

Предметом дослідження є система теоретичних, методичних та практичних аспектів, що стосуються методики відображення та розкриття інформації в формі №1-м «Баланс».

Об’єктом дослідження є методика відображення та розкриття інформації про фінансовий стан в формі №1-м «Баланс» СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, горизонтальний та вертикальний аналіз статей балансу, метод коефіцієнтів тощо.

Інформаційною базою для написання роботи наукові періодичні статті, законодавчо-нормативна база України з питань обліку та складання фінасовї звітності, фінансова статистична звітності.

Структура курсової роботи складається з плану, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг курсової роботи – 50 сторінок.

В СТОВ «Червонопілля» Бобринецького району наказ про облікову політику відсутній, що значно ускладнює обліковий процес. Також в дослідженому господарстві немає затвердженого робочого плану рахунків.

Крім того головний бухгалтер використовує не спрощений, а загальний план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Крім того на сьогоднішній день в СТОВ «Червонопілля» здійснюють об’єднання рахунків з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, що призводить до згортання статей активів та зобов'язань в балансі і є неприпустимим. По-перше, це ускладнює процес проведення інвентаризації розрахунків та формування висновків інвентаризаційною комісією наприкінці звітного періоду, що може призвести до не достовірних даних в балансі, а по-друге, спотворюються дані аналітичного обліку як кредиторської, так і дебіторської заборгованості.

З метою найбільш повного використання всіх можливостей та переваг для СТОВ «Червонопілля» рекомендується:

- сформувати облікову політику підприємства згідно з законодавчо затвердженими вимогами і з урахуванням умов господарювання;

- чітко виконувати послідовності закриття синтетичних рахунків і субрахунків:

- організовувати постійний контроль використання способів оцінки активів з метою усунення чи попередження можливих помилок у звітності;

- впроваджувати передові прийоми обробки облікової інформації (автоматизованого робочого місця бухгалтера на основі комп’ютерних програм);

- організовувати створення форм і вимог до управлінської звітності, пов’язаної із фінансовою, використовуючи аналітичні рахунки і заявки спеціалістів на необхідну їм для успішної управлінської діяльності інформацію.

1. Господарський кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV.- [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України № 996-XIV від від 16.07.1999 – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 25.02.2000 № 39 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 07.02.2013 р. № 73 – Режим доступу: http://buhgalter911.com

5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 28.03.2013 р. №433 – Режим доступу: http://buhgalter911.com

6. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 27 .06.2013 р. №635– Режим доступу: http://buhgalter911.com

7. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 28.02.2000 № 419- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п

8. Дроб’язко С.І., Козир Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Навч. посіб. / за аг. ред. П.Й. Атамаса – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

9. Житний, П.Є. Процес формування облікової інформації в управлінні підприємством [Текст] / П.Є. Житний, І.І. Афанас’єва // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №3 (53). – 100 с.

..............