Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация учета \ 1258. Індивідуальна робота Теоретичні основи організації облікового процесу

Індивідуальна робота Теоретичні основи організації облікового процесу

« Назад

Код роботи: 1258

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Організація обліку

Тема: Теоретичні основи організації облікового процесу

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Дайте визначення терміну “економічна вигода”

2. Охарактеризуйте принцип автономності

Задача №1

Задача №2

Задача №3

Висновки

Список використаних джерел

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, необхідною внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім – інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності.

Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потребу керівництва в інформації, називають управлінським обліком. Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

У сучасних умовах, коли Україна прагне до інтеграції у світову економіку, зростають роль і значення бухгалтерського обліку, оскільки зростає потреба всіх рівнів управління в достовірній і своєчасній інформації про господарську діяльність кожного економічного суб'єкта. Інформація як продукт обліку необхідна для прийняття управлінських рішень, відповідно, бухгалтерський облік є засобом і функцією управління підприємством.

Бухгалтерський облік є складною системою – сукупністю елементів методу обліку, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле, які надають інформацію про стан і рух активів, капіталу і зобов’язань, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику. Виступаючи ланкою зв’язку між господарською діяльністю та особами, які приймають рішення, бухгалтерський облік: по-перше, вимірює господарську діяльність шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання; по-друге, виконує обробку даних та інтерпретує їх таким чином, щоб вони набули практичної корисності; по-третє, передає у вигляді звітів і інформацію тим, хто використовує її для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік як система базується на ряді фундаментальних положень, які, історично розвиваючись і трансформуючись, створили певний комплекс базових принципів бухгалтерського обліку, визнаних провідними теоретиками та практиками в області бухгалтерського обліку.

На сьогодні, основні принципи бухгалтерського обліку, визначають як вітчизняну, так і міжнародну облікову практику. На їх основі формується ряд цілеспрямованих правил відображення фактів господарського життя підприємства. Таким чином, принципи бухгалтерського обліку визначають склад обліково-звітної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства та можливість користувачів для її аналізу. З іншого боку, задекларовані принципи бухгалтерського обліку для практики мають виключно декларативний характер, що також має не менший вплив на зміст звітності підприємства, так як у цьому випадку очікування користувачів можуть суттєво відрізнятися з відображеним станом справ. Отже, питання дослідження принципів бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства в умовах сьогодення набуває актуальності.

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1—25, затверджені наказом Міністерства фінансів України.

3. Безверхий К. Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства / К.Безверхий // Галицький економічний вісник. — 2012. — №6(39). — с. 76-92.

4. Бутинець, Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник [Текст] / Ф.Ф. Бутинець. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

5. Бухгалтерський словник; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. [Текст] – Житомир: ПП „Рута”, 2001. – 224 с.

6. Голов, С.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: автореф. дис. докт. економ. наук: 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” [Текст] / С.Ф. Голов. – К., 2009.– 31 с.

7. Легенчук, С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: монографія [Текст] / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 652 с.

8. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік [текст]: навч. посібник / Г. В. Нашкерська. – К. \: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

9. Посібник з бухгалтерського обліку: проект Tacis Європейського союзу „Навчальна програма з бухгалтерського обліку в Україні” [Текст] // Делегація Європейської комісії в Україні, Молдові та Білорусі, 2004. – 554 с.

10. Рабошук, А.В. Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект: автореф. дис. канд. економ. наук: 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” [Текст] / А.В. Рабошук. – К., 2006. – 21 с.

11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.