Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Продаж вживаних автомобілів

« Назад

Код роботи: 465

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Продаж вживаних автомобілів

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Реферат

Вступ

1. Розробка структурної схеми БД

1.1. Формалізація задачі (аналіз задачі, побудова математичної моделі)

1.2. Схема даних програми

2. Розробка структури програмного забезпечення

2.1. Розробка інфологічної і концептуальної моделі моделей БД

2.2. Розробка інтерфейсу

2.3. Основна частина

3. Розробка експлуатаційної документації

3.1. Керівництво програміста

3.2. Керівництво користувача

3.3. Керівництво адміністратора

Висновки

Список використаної літератури

Додаток №1. Команди панелі інструментів

Додаток №2. Команди в меню Project

В даному курсовому проекті потрібно розробити систему управління базою даних Продаж уживаних автомобілів, яка базується на створенні та нормалізації таблиць в яких повинні міститься дані за клієнтами (ПІБ, місто, адрес, телефон), за дилерами (ПІБ, малюнок, адреса), за договорами (код договору, код клієнтам, дата, марка, фото), та реалізувати дану задачу на комп’ютері в середовищі FoxPro.

Актуальність теми курсової роботи – я вважаю, що ця тема дуже актуальна у нашому повсякденному житті. Так, як з розвитком ринкових відносин у нашій країні дуже гостро стоїть проблема автоматизації систем управління. Для цього постійно треба удосконалювати ефективність праці. А це в свою чергу неминуче пов’язано з впровадженням новітніх технологій у виробництво. Найголовніша деталь в усіх видах торгівлі – це облік. Для того, щоб упорядковано його вести, необхідно мати зручні для цієї роботи інструменти. Цими інструментами являються – комп’ютер та програми за допомогою яких ведеться облік роботи підприємства.

Дана робота на сьогоднішній день є досить актуальною, вона може використовуватися в усіх готелях, для ведення списку постояльців, вибулих постояльців і розрахунку суми платежів за усі послуги. На сьогоднішній день є багато інших програм для створення і ведення БД, але Visual FoxPro має переваги у своїй простоті і зручності у користуванні. Тому, дана тема і робота є досить актуальною і може активно використовуватися в практично в усіх готелях.

СУБД VFP — це реляційна база даних. Кожна таблиця зберігається в окремому файлі з розширенням dbf. Усі інші об’єкти — форми (form), запити (query), звіти (report), програми (program), меню (menu), уявлення (view) теж зберігаються в окремих файлах з відповідними типами.

Основною метою даного курсового проектує засвоєння навичок та вмінь проектування, створення бази даних, обробка інформації згідно поставленого завдання, розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур  та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми.

Основними завданнями даної курсової роботи є:

  • побудувати інфологічну і концептуальну модель;

  • сторити БД, відповідно до цих моделей;

  • побудувати таблиці і зв’язки між ними;

  • створити SQL – запити, що стоять у нас в завданні курсової;

  • побудувати основну форму для введення і виведення даних, і для виконання запитів.

Програма повинна бути доступна будь якому користувачеві , незалежно від навиків та знань програмування.

Основана задача створеної оболонки: готель, а також одержання додаткових відомостей про нього.

Microsoft Visual Studio — серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-додатки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.

VFP надає широкий набір засобів для підвищення якості додатка за цим показником. Посібник містить детальний виклад цих коштів, і завдання користувача у тому, щоб їх освоїти і потім вільно вживати, вибираючи в кожному випадку відповідний засіб з безлічі можливих.

Проблема вибору найбільш ефективної послідовності команд і функцій в VFP актуальна, оскільки система, як правило, надає кілька можливостей для вирішення тієї чи іншої задачі, наприклад для поновлення таблиць бази даних.

У даному курсовому проекті розроблене СУБД «Продаж уживаних авто» в середовище FoxPro, на основі створеного проектування і побудови бази даних, та проведення тестування, можна зробити висновок, дана програма працює коректно та відповідно вимог індивідуального завдання.

Дана функціональна система надає змогу користувачеві в повній мірі користуватися достатньо потужною СУБД та контролювати процес продажу уживаних авто.

1. В.М. Дубовой. Бази знань та експертні системи. Конспект лекцій. – В.: ВНТУ, 2007

2. Л.И. Омельченко. Visual FoxPro. Руководство пользователя с примерами. – К.: Бамбук, 2000. – 376 c.

3. О.Н. Романюк, Т.О. Савчук. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник. – В.: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 217с.

4. Джеффри Д. Ульман, Дж. Уидом. Введение в системы баз данных. – М.: Лори, 2000. – 376с.

5. В.Ю. Коцюбинский. Прикладні програмні системи. Конспект лекцій. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 73с.

6. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

7. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний посібник / В.М. Антонов, Г. К. Яловий; ред. В.М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - К.: ЦНЛ, 2005. - 432 с.

8. Гуржій, А.М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]: підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. - Х.: Компанія СМІТ, 2003. - 352 с.

9. Информационные системы и технологии: приложения в экономике и управлении: Кн. 6 [Текст]: учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т; ред. Ю.Г. Лысенко. - Донецк: Юго-Восток, 2004. - 377 с.

10. Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. - К.: Знання, 2006. - 447 с.

11. «Delphi: разработка баз данных» А.В. Сорокин, "Питер" – 2005 г.

12. «Руководство разработчика баз данных» В. В. Фаронов, П. В. Шумаков, «Нолидж» – 2000 г.

13. «Разработка клиент-серверных приложений в Delphi» А.А. Шкрыль, «BHV-Санкт-Петербург» – 2006 г.

14. www.twirpx.com

15. www.torrents.ru

16. Ru.wikipedia.org

22. БД «Продаж уживаних автомобілів»

Фірма з продажу уживаних автомобілів працює з фізичними особами – клієнтами фірми, що мають старий автомобіль чи автомобілі і охочими продати їх через фірму. Безпосередньо продажем автомобілів займаються співробітники фірми – дилери. На кожен запропонований в продаж автомобіль фірма укладає з клієнтом договір, що містить дані про клієнта, необхідні відомості про автомобіль, а також дані про продавця, що обслуговує цей договір.

Дані, що характеризують діяльність фірми, можуть бути згруповані таким чином:

- клієнти (код клієнта, ПІБ, місто, адреса, контактний телефон);

- дилери (код дилера, ПІБ, домашня адреса, телефон);

- договори (код договору, код клієнта, код дилера, дата укладення договору, марка автомобіля, дата випуску, пробіг, дата продажу, ціна продажу, розмір комісійних, примітка).

У створюваній інформаційній системі необхідно забезпечити введення і редагування даних, крім того, необхідно видавати інформацію поо клієнтів і пропоновані ними автомобілів, а також інформацію про діяльність дилерів (з перерахуванням договорів) і клієнтів, які вони обслуговують. Можуть бути виконані різноманітні запити, наприклад:

- порахувати кількість договорів, укладених з кожним клієнтом;

- порахувати кількість договорів, що обслуговуються кожним дилером;

- видати деяку інформацію (наприклад: дані дилера, дата укладення договору, дані клієнта, відмітка про продаж) про всі договори, договори за деякий проміжок часу або договорах, що задовольняють певній умові.